EIOPA publicerar peer review för tillsyn av centrala funktioner under Solvens II

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat sina slutsatser från en peer review för hur tillsynsmyndigheter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tillämpar tillsyn av centrala funktioner på försäkringsföretag under Solvens II.

Det ska noteras att EIOPA:s slutsatser omfattar hur olika tillsynsmyndigheter utför sin tillsyn inom EEA, och att detta kan skilja sig från tillsynen som utförs av svenska Finansinspektionen och hur svensk branschpraxis ser ut.

Ett försäkringsföretag ska ha centrala funktioner för regelefterlevnad, riskhantering, aktuarie och internrevision, vilka är en kritisk del av ett sunt företagsstyrningssystem enligt Solvens II. En central funktion ska vara oberoende från den operativa verksamheten för att säkerställa effektiv internkontroll. Tillsynsmyndigheterna ska i sin tillsyn under Solvens II beakta proportionalitetsprincipen i förhållande till efterlevnaden av lämplighetskrav på ansvariga för de centrala funktionerna.

EIOPA har undersökt hur tillämpning av tillsyn sker utifrån att:

 • kombinera centrala funktioner under en och samma ansvarig person,
 • kombinera centrala funktioner med att vara styrelseledamot eller med utförande av operativa uppgifter,
 • underordna en central funktion under en annan central funktion,
 • dela en central funktion bland flera ansvariga,
 • bedöma lämplighet hos ansvarig för en central funktion, och
 • lägga ut centrala funktioner.

EIOPA identifierar fyra best practices som ger vägledning till de nationella tillsynsmyndigheterna för ett mer systematiskt tillvägagångssätt avseende proportionalitetsprincipen samt för att säkerställa konsekventa och effektiva tillsynsmetoder.

 • Tillsynsmyndigheterna antar ett strukturerat proportionerligt synsätt med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten i försäkringsföretagets verksamhet när det gäller ansvariga för centrala funktioner och kombination av centrala funktioner vid för den första anmälan till tillsynsmyndigheten samt på löpande basis.
 • Tillsynsmyndigheterna har en intern tillsynspanel för rådgivning till handläggare i komplexa frågeställningar vid tillämpning av proportionalitetsprincipen.
 • Tillsynsmyndigheterna beaktar följande vid bedömning av kombinationen av ansvarig för en central funktion och tillika styrelseledamot:
  • Offentliggöra förväntningar så att kontroll av centrala funktioner inte bör kombineras med operativa funktioner, såsom att vara styrelseledamot, och om så är fallet att intressekonflikter bör hanteras effektivt.
  • Kravställa mot försäkringsföretagen att ansvaret som styrelseledamot inte får leda till intressekonflikter vid ansvar för en central funktion.
  • Bedöma om övriga styrelseledamöter utmanar ansvariga för centrala funktioner som tillika är styrelseledamöter.
 • Tillämpa ett riskbaserat synsätt för den löpande tillsynen som ger möjlighet att säkerställa att lämplighetskraven uppfylls vid var tid genom att ha planerade möten med ansvariga för centrala funktioner.

EIOPA lämnar även rekommenderade åtgärder till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Det ska noteras att ingen av EIOPA:s rekommendationer riktas till svenska Finansinspektionen.

För mer information om EIOPA:s peer review här

Som jämförelse till EIOPA:s peer review beskriver svenska Finansinspektionen på sin hemsida hur de ser på tillämpningen av regler om lämplighetsprövningar för centrala funktioner under Solvens II, se här

Let's connect

EIOPA publicerar peer review för tillsyn av centrala funktioner under Solvens II EIOPA publicerar peer review för tillsyn av centrala funktioner under Solvens II
I want an Advisense expert to contact me about:
EIOPA publicerar peer review för tillsyn av centrala funktioner under Solvens II

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later