Övervakning av marknadsmissbruk med fokus på marknadsmanipulation

FI har genom marknadsmissbruksförordningen ansvar för att utreda marknadsmissbruk och för att ingripa mot överträdelser. Handelsplatser och andra marknadsaktörer har i sin tur ett ansvar att rapportera misstänkta överträdelser till tillsynsmyndigheten. FI menar i sin senaste tillsynsrapport på området att antalet misstänkta överträdelser har ökat. Men vad är marknadsmissbruk egentligen och går det att övervaka?  

Vad är marknadsmissbruk?

Med marknadsmissbruk menas främst marknadsmanipulation och insiderhandel, det vill säga olagliga beteenden som skadar förtroendet för värdepappersmarknaden.

Definitionen av insiderinformation är ”information av specifik natur som inte är offentliggjord och som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut”.

  • Insiderhandel är när någon förfogar över insiderinformation och utnyttjar denna. Notera att om en person förfogar över insiderinformation och samtidigt handlar med det finansiella instrumentet så antas personen ha utnyttjat insiderinformationen.
  • Olagligt röjande av insiderinformation är när den som förfogar över insiderinformation röjer den för en person som inte ska ha den.
  • Marknadsmanipulation syftar på olika typer av ageranden som leder till att marknaden manipuleras eller riskerar att vilseledas så att tillgång, efterfrågan eller marknadspriset påverkas. Förutom genom hur order läggs eller transaktioner genomförs kan det handla om att vilseledande information sprids.

Förbudet mot marknadsmissbruk omfattar all handel, oavsett om den sker på eller utanför en handelsplats. De finansiella instrument som omfattas är dels de som handlas på en handelsplats, dels de vars värde beror på finansiella instrument som handlas på en handelsplats, till exempel OTC-derivat. Reglerna omfattar även utsläppsrätter. Spotavtal för råvaror och finansiella instrument kopplade till råvaror samt referensvärden, till exempel Stibor, omfattas också av förbudet mot marknadsmanipulation. Det ställs höga krav på handelsplatser och andra som agerar mellanhänder, att övervaka handeln och att rapportera misstänkta handelsorder och transaktioner till FI.

Exempel på marknadsmanipulation

Handel med små volymer

Handel med små volymer, ”enpetare”, är en av de vanligare typerna av misstänkt marknadsmissbruk som anmäls till FI. Det finns inget som hindrar någon att utföra mindre transaktioner, inte ens med en enstaka aktie. Det är även möjligt att utföra en transaktion där kostnaden för courtaget kraftigt överstiger priset på aktierna. Dessa typer av transaktioner kan i vissa fall väcka misstanke om marknadsmanipulation.

Incitamenten till marknadsmanipulation i form av handel med små volymer kan variera. En person som äger ett instrument kan vilja påverka kursen uppåt och ge sken av en högre värdering för att sedan kunna sälja innehavet till det högre priset. En annan kan ha ett intresse av att köpa stora volymer, men låter sina inköp föregås av små sålda volymer för att få ner aktiens pris genom att ge intryck av att det finns säljintresse.

  • Skapa regler kring övervakning av transaktioner där kostnaden för courtaget kraftigt överstiger priset på aktierna.

Momentum ignition

”Momentum ignition” är ett förfarande som går ut på att under ett kort intervall lägga en eller flera köporder för att få till stånd en större prisuppgång där andra aktörer lockas att delta, accelerera och förlänga prisuppgången. Det man vill åstadkomma med detta är att sedan kunna sälja sitt innehav till ett fördelaktigt pris. I de mest klassiska fallen av momentum ignition lägger en person in en större limiterad köporder som omedelbart skapar en påtaglig prisuppgång i kombination med hög omsättning. Marknaden reagerar oftast omedelbart på det som sker, och när köpkurser från andra aktörer i orderboken successivt följer med prisuppgången till högre nivåer tar personen tillfället i akt och säljer de nyss köpta aktierna. Genom att ha vilselett marknaden gör personen en vinst.

  • Skapa regler kring övervakning av transaktioner hos kunder som under kort tidsintervall lägger en eller fler köporder och sedan säljer sitt innehav enligt ovan scenario.

Pump and dump

”Pump and dump” betyder att någon skriftligen eller muntligen publicerar en vilseledande analys på en blogg eller liknande om en aktie, som ger upphov till en stark kursuppgång. När väl aktien nått ett önskat värde säljer personen bakom analysen sitt innehav. På motsvarande sätt finns även ”trash and cash”, där analysen i stället syftar till en kursnedgång. Personen bakom analysen tar då tillfället i akt att köpa aktien till ett lågt pris. Att agera på detta sätt är inte tillåtet eftersom man försöker vilseleda marknaden genom att sprida falsk information.

  • Skapa regler kring övervakning av sociala mediers spridning av falsk information.

Layering/spoofing

”Layering” eller ”spoofing” kallas ett beteende där en person lägger in en eller flera större köp- eller säljorder som ger sken av ett stort köp- eller säljintresse. Samtidigt som personen placerar sina köporder i ett försök att signalera ett köpintresse har denne även en säljorder inlagd med syfte att omsättas. Allt eftersom kursen rör sig ändrar personen sina priser för att inte riskera att omsätta sina köporder. När säljordern omsatts tar personen bort sina köporder. Med detta beteende vilseleder personen marknaden vilket är förbjudet.

  • Skapa regler kring övervakning av transaktioner hos kunder där kunden har både köp- och säljorder inlagda samtidigt i syfte att vilseleda marknaden.

Vilket regelverk är styrande?

Marknadsmissbruksförordningen är ett EU-gemensamt regelverk, och FI:s roll är att övervaka att marknaden följer den. FI har långtgående befogenheter att utreda marknadsmissbruk och ingripa mot överträdelser av reglerna. FI delar utredningsansvaret med Ekobrottsmyndigheten. Marknadsmissbruksreglerna gäller all handel i noterade finansiella instrument, oavsett om den sker på eller utanför en handelsplats. Reglerna omfattar även manipulation av referensvärden, till exempel Stibor, och OTC-derivat (om deras värde beror på noterade instrument, råvaror eller utsläppsrätter).

Vem är främst skyldig att rapportera misstänkta överträdelser?

Handelsplatser och företag som arrangerar och genomför transaktioner ska rapportera in misstänkta överträdelser till FI. Det är viktigt att företagen har väl anpassade system och arbetar förebyggande med internutbildningar och genom att informera sina kunder.

Vilka har FI främst ingripit mot?

Sedan 2017 har antalet inrapporterade misstänkta regelöverträdelser ökat. FI har framför allt ingripit mot privatpersoners handel i små volymer och privatpersoners handel med sig själva som inneburit marknadsmanipulation.

Slutsatser

Marknadsmissbruk

FI utreder i första hand misstänkt marknadsmanipulation. Det marknadsmissbruk som FI har ingripit mot utgörs nästan uteslutande av;

  • handel i små volymer, och
  • handel med sig själv.

Det är överträdelser som begås av privatpersoner. Förutom avsikten att vilseleda marknaden bedömer FI att många överträdelser av denna typ sker på grund av oaktsamhet.

Oavsett om agerandet är uppsåtligt eller har skett på grund av oaktsamhet, påverkar det tilltron till marknadens funktion negativt eftersom det vilseleder och sprider missvisande information om tillgång, efterfrågan och pris.

Även små transaktioner, särskilt i illikvida aktier, kan medföra en betydande vilseledande eller falsk signal om värdet på en aktie. Detta kan påverka förtroendet för marknaden och i slutändan riskera möjligheterna för de berörda företagen att skaffa finansiering.

Övervakning

Handelsplatser, banker och andra mellanhänder är skyldiga att rapportera misstänkt marknadsmissbruk till FI. Rapporteringen är avgörande för att FI ska kunna utreda och ingripa mot överträdelser. Det är också av stor vikt att banker, värdepappersbolag och andra mellanhänder – själva och tillsammans med handelsplatserna – gör sitt för att förebygga överträdelser, såväl genom information som med lämpligt systemstöd. ’

Samverkan med Ekobrottsmyndigheten

Ett nära samarbete mellan myndigheterna bidrar till att utveckla FI:s tillsyn och bekämpning av marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Känner du dig trygg?

Känner du dig som bank, värdepappersbolag eller mellanhand trygg med att ditt bolag efterlever reglerna på området och har du det arbetssätt som krävs för att övervaka marknadsmissbruk? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att skapa förtroende för ditt bolag och för värdepappersmarknaden. Vi kan exempelvis hjälpa till med att se över och förbättra dina interna regler, säkerställa att misstänkta order fångas, utbilda, se över administrationen och rutinerna kring anmälningar och rapportering till myndigheter.

Let's connect

Övervakning av marknadsmissbruk med fokus på marknadsmanipulation Övervakning av marknadsmissbruk med fokus på marknadsmanipulation
I want an Advisense expert to contact me about:
Övervakning av marknadsmissbruk med fokus på marknadsmanipulation

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later