Hållbarhetsfokus framåt i finansbranschen men en hel del återstår

Samtliga svenska myndigheter har ett ansvar att bidra till att uppnå Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. FI har av denna anledning publicerat  tre rapporter om sitt arbete med hållbarhet under 2018. Rapporterna visar att arbetet med hållbarhet går framåt på olika fronter och att branschens egna initiativ faktiskt fungerar. Det finns dock en hel del arbete kvar att göra.

Hållbarhetsinformation i fonder

Fondbranschen har utvecklat en standard som fondförvaltare ska använda för ge konsumenter information om hur en fond arbetar med hållbarhetsaspekter i fondförvaltningen. FI har följt upp hur branschens självreglering fungerat på området. Den sammanfattande bedömningen är att det finns goda förutsättningar till fortsatt självreglering. Branschen behöver dock vidareutveckla informationsstandarden och anpassa den något bättre till konsumenters behov. FI avser att fortsätta följa och utvärdera branschens arbete och förväntar sig också att branschen själva löpande utvärderar resultatet av sitt arbete.

Har du relevant hållbarhetsinformation avseende dina fonder?

Läs mer om hållbarhetsinformation i fonder här.

Hållbarhetsperspektiv vid kreditgivning till företag – en uppföljning

FI har följt upp bankernas interna regler för kreditgivning till företag för att se om det skett förändringar i hur bankerna beaktar hållbarhetsrelaterade risker sedan 2015. En tydlig förändring är att bankerna i högre utsträckning än tidigare beaktar dessa risker i kreditgivningen till företag. De interna styrdokumenten är mer omfattande och mer detaljerade på detta område. Samtidigt ser FI behov av fortsatta insatser för att öka transparens och jämförbarhet i hållbarhetsrelaterad information.

Läs mer om hållbarhetsperspektiv vid kreditgivning till företag här.

Integrering av hållbarhet i företagsstyrningen

FI har kartlagt hur 67 företag i sin publika hållbarhetsinformation beskriver att de integrerar hållbarhet i företagsstyrningen. Resultatet av kartläggningen indikerar att arbete med att integrera hållbarhet i företagsstyrningen pågår, men att det krävs fortsatt arbete hos många av företagen. FI konstaterar att det ofta är svårt att utläsa hur hållbarhetspolicyer integreras i verksamheten och om dessa policyer får genomslag. Företagens beskrivningar av hur hållbarhetsrelaterade risker identifieras och hanteras är ofta otydliga och resultatet av kartläggningen kan indikera att företagen kommit olika långt i arbetet med dessa risker.

Läs mer om integrering av hållbarhet i företagsstyrningen här.

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan göra ditt bolag mer hållbart!

Let's connect

Hållbarhetsfokus framåt i finansbranschen men en hel del återstår Hållbarhetsfokus framåt i finansbranschen men en hel del återstår
I want an Advisense expert to contact me about:
Hållbarhetsfokus framåt i finansbranschen men en hel del återstår

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later