FI skjuter upp pågående diskussionsmöten om IFRS 17

Fem av de åtta diskussionsmötena om IFRS 17 som Finansinspektionen planerat hålla är nu avklarade. Hittills har man hunnit diskutera standardens:

  • Tillämpningsområden och definitioner,
  • Gruppering av avtal och avtalstyper,
  • Värderingsprinciper och
  • Presentation av balans- och resultaträkning.

IASB har under ett möte i oktober diskuterat den feedback de tagit emot om standarden och kommit fram till att de inom de närmsta månaderna kommer diskutera om det finns behov för att göra ändringar. Däremot meddelar IASB att det är för tidigt att säga om dessa diskussioner kommer resultera i några konkreta ändringar av standarden. Finansinspektionen har med anledning av detta beslutat att skjuta upp de återstående diskussionsmötena med branschen som var tänkt att beröra koncernredovisning, upplysningar och övergångsregler.

FCG:s bedömning

Eftersom IASB nämner att diskussioner och eventuella beslut om ändringar kommer ske inom de närmsta månaderna kan man vänta sig att inget närmare besked från Finansinspektionen kommer kunna ges innan årets slut. I väntan på vidare information finns fortfarande anledning att förbereda sig inför det tänkta ikraftträdandet 1 januari 2021.

EIOPA har under oktober månad publicerat en rapport med deras analys av IFRS 17 som även berör deras syn på implementationen av standarden. De skriver bland annat att de anser att vissa delar utvecklade i samband med implementationen av Solvens 2 kan användas i genomförandet av IFRS 17, med viss anpassning. Trots det potentiella behovet av eventuell anpassning anser de fortfarande att det kan vara gynnsamt, framför allt för delarna som berör kassaflöden, diskonteringsränta och riskjustering.

(Nyheter som referenser Finansinspektionen, IASB och EIOPA)

Let's connect

FI skjuter upp pågående diskussionsmöten om IFRS 17 FI skjuter upp pågående diskussionsmöten om IFRS 17
I want an Advisense expert to contact me about:
FI skjuter upp pågående diskussionsmöten om IFRS 17

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later