Executive Comment: Från reaktiv till proaktiv riskhantering – att skifta fokus i arbetet mot penningtvätt

När allt fler företag har fått nödvändiga rutiner, processer och system på plats för att möjliggöra hanteringen av risker kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism flyttar FCG fram positionerna. Vi menar att det fortfarande finns en resa att göra för en effektiv riskhantering, både ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv.

De senaste åren har omfattande resurser lagts ned på genomförande av allmänna riskbedömningar och på att säkerställa att kundkännedom hämtas in, att riskklassificering av kunder sker och att kundernas transaktioner och aktiviteter övervakas och bedöms. Implementeringsprojekt har startats upp, gått i mål eller stannat upp på vägen. Kunder har, i vissa fall under protest, fått svara på långa frågeformulär om hur produkter och tjänster ska användas framöver. Företag har idag tillgång till mer uppgifter än någonsin om sina kunders personliga och ekonomiska förhållanden. Dessutom finns allt mer information om hur penningtvätt och finansiering av terrorism går till i praktiken tillgängligt. Trots detta bedömer FCG att företagen fortfarande har en bit kvar innan interna rutiner och system kan anses uppnå regelverkets syfte, nämligen att identifiera, mäta och proaktivt hantera risker.

Enligt FCG:s synsätt skiljer sig penningtvättsregelverkets grunder – det riskbaserade förhållningssättet – inte i nämnvärt från annan riskhantering som finansiella och andra företag ägnar sig åt. Avseende dessa risker finns sedan länge etablerad praxis med processer för riskhantering, utveckling och validering av modeller, uppföljning och rapportering. För att kunna öka träffsäkerheten, effektivisera resursanvändningen och säkerställa en positiv kundupplevelse – och därmed få valuta för sina gjorda investeringar – bör företagens tillämpning av penningtvättsregelverket utvecklas i samma riktning. På köpet får företagen då även ett system som säkerställer regelefterlevnad och som bidrar till att försvåra och förhindra att kriminella använder det finansiella systemet för att tvätta sina brottsvinster.

Nyckeln till en framgångsrik omställning från ett reaktivt, ineffektivt och kundstörande system till en effektiv och proaktiv riskhantering ligger i samspelet mellan regelverkets olika delar, och mellan människa och maskin. Ett regelverksprojekt som bockar av ett regelverkskrav i taget löper en stor risk att missa helheten, och riskhanteringen i företagen blir sällan bättre än dess svagaste länk. I stället bör företagen sätta upp sina processer med fokus på samverkande automatiserade system. Den samlade kunskapen om kunden; dess kunddata, transaktionsdata, kundkännedomsuppgifter och externa data används tillsammans med tillgänglig information om kända tillvägagångssätt och utnyttjandemönster för att identifiera de kundsegment där risken verkligen finns. Då kan de resurser som idag läggs på att släcka falska positiva larm eller utreda och rapportera redan fullbordad penningtvätt eller finansiering av terrorism användas för att följa upp och hantera högriskkunder redan innan risken materialiseras.

Kunskap om regelverk, riskhantering samt mötet mellan människa och maskin finns i FCG:s DNA. Vår syn på penningtvättsregelverket präglas av ett fokus på helheten och en övertygelse om att företagen, dess kunder, dess ägare och samhället tjänar på att företagen tar ett nytt och samlat grepp om sina processer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. FCG vill hjälpa till med denna omställning. Vi bjuder därför in till ett seminarium i ämnet: Penningtvätt och finansiering av terrorism – vägen från reaktiv till proaktiv riskhantering 

Den 26 oktober 2018 håller vi två seminarier i Stockholm, och den 8 november 2018 bjuder vi in till vårt Malmökontor. Inom kort bjuder vi in till dessa seminarier, men du kan redan nu anmäla ditt intresse genom att kontakta oss här!

Du kan även kontakta våra specialister inom området direkt.

Let's connect

Executive Comment: Från reaktiv till proaktiv riskhantering – att skifta fokus i arbetet mot penningtvätt Executive Comment: Från reaktiv till proaktiv riskhantering – att skifta fokus i arbetet mot penningtvätt
I want an Advisense expert to contact me about:
Executive Comment: Från reaktiv till proaktiv riskhantering – att skifta fokus i arbetet mot penningtvätt

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later