Förslag på stärkt skydd för visselblåsare

Finansinspektionen är positiva till EU:s direktivförslag om stärkt skydd för visselblåsare. Förslaget innebär bl.a. att medlemsstaterna ska säkerställa att de organisationer som omfattas inrättar lämpliga kanaler och förfaranden för att ta emot och följa upp rapporter om överträdelser. Alla företag verksamma inom den finansiella sektorn eller som är känsliga för penningtvätt och finansiering av terrorism omfattas av kraven.

Det krävs särskilt att rapporteringskanalen garanterar att information om den som rapporterar hålls konfidentiellt, vilket är en hörnsten i skyddet för visselblåsare. Vidare kräver förslaget att den som tar emot rapporten har möjlighet att följa upp och återkoppla till den som rapporterat inom en rimlig tidsfrist.

FCG tillhandahåller redan nu en rapporteringskanal som ligger väl i linje med de nya föreslagna kraven om stärkt skydd för visselblåsare! Den som rapporterar via FCG:s Whistleblowerportal garanteras alltid anonymitet gentemot sin arbetsgivare. Den anställde kan därutöver välja att rapportera anonymt till FCG om så önskas. En anmälare kan även kommunicera med FCG via en unik inloggning på Whistleblowerportalen där meddelanden och dokumentation kan lämnas.

Let's connect

Förslag på stärkt skydd för visselblåsare Förslag på stärkt skydd för visselblåsare
I want an Advisense expert to contact me about:
Förslag på stärkt skydd för visselblåsare

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later