Tjänstepensionsföretag föreslås skattemässigt att likställas med livförsäkringsföretag

För att uppnå skatteneutralitet mellan aktörer som bedriver tjänstepensionsverksamhet föreslår regeringen att även tjänstepensionsföretag ska tillämpa de särskilda bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) som gäller för livförsäkringsföretag. Detta skulle innebära att tjänstepensionsföretag skatterättsligt likställs med försäkringsföretag, varvid ömsesidiga tjänstepensionsföretag likställs med ömsesidiga försäkringsföretag och att tjänstepensionsföreningar likställs med försäkringsföreningar och därmed ekonomiska föreningar.

Regeringen föreslår även att en försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag inkomstskatterättsligt ska kunna klassificeras som en pensionsförsäkring.

Vidare föreslår regeringen att om ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag förvärvar ett helt försäkringsbestånd från ett annat försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska detta inte medföra stämpelskatt för de fastigheter eller tomträtter som ingår i förvärvet.

Förslagen bedöms beröra 28 livförsäkringsbolag, 8 fondförsäkringsföretag och samtliga 11 understödsföreningar.

Dessa ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019, vilket är samtidigt som de nya reglerna för tjänstepensionsföretag föreslås att träda ikraft.

För mer information, läs här.

Let's connect

Tjänstepensionsföretag föreslås skattemässigt att likställas med livförsäkringsföretag Tjänstepensionsföretag föreslås skattemässigt att likställas med livförsäkringsföretag
I want an Advisense expert to contact me about:
Tjänstepensionsföretag föreslås skattemässigt att likställas med livförsäkringsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later