Stärkt skydd för pensionssparare och nya krav inom premiepensionssystemet

Den 12 september 2018 presenterade Pensionsmyndigeten det nya avtal som samtliga fondförvaltare som vill distribuera sina fonder på fondtorget behöver skriva under. Avtalet, som är mycket omfattande, ställer höga krav och några delar ur avtalet som kan nämnas är att:

  • Varje fond ska ha minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.
  • Fondförvaltaren ska kunna uppvisa tre års verksamhetshistorik.
  • Varje fond ska ha minst tre års relevant avkastningshistorik.
  • Det inte får utges någon form av provision kopplad till fonder inom premiepensionen.
  • Det införs ett minimikrav på hur fonderna ska förhålla sig till hållbarhet, däribland kravet på att ha undertecknat FN:s PRI.
  • Det ska finnas ett fondavtal per fond istället för ett samarbetsavtal per fondförvaltare.
  • Placeringar i fonder inom den egna företagsgruppen får endast förekomma efter en objektiv analys som säkerställer pensionsspararnas intressen.
  • Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning samt den löpande tillsynen.

Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning leder förändringarna till att 284 fonder, av dagens totalt 825, försvinner från fondtorget. Fondbolagens Förening ser positivt på högre krav generellt, men menar att dessa nya krav och dokumentationen som Pensionsmyndigheten begär in är väldigt omfattande och att det i värsta fall kan leda till snedvriden konkurrens. Införandet av det nya avtalet är en del av de flertalet åtgärder som vidtas för att stärka skyddet för pensionssparare, återskapa förtroendet och höja säkerhetsnivån inom systemet. Tidigare i år infördes ett förbud att marknadsföra och sälja tjänster inom premiepensionsområdet via telefon.

Fondförvaltare kan börja ansöka enligt det nya avtalet från den 1 november 2018. Senast den 28 december 2018 ska fondförvaltare ha ansökt för befintliga fonder som finns inom systemet idag. Förändringarna kommer med stor sannolikhet leda till att fondförvaltare behöver leva upp till ytterligare krav och än så länge råder en relativt stor osäkerhet på marknaden hur vissa viktiga delar i avtalet ska tolkas.

FCG följer utvecklingen på området och önskar ni mer information är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Let's connect

Stärkt skydd för pensionssparare och nya krav inom premiepensionssystemet Stärkt skydd för pensionssparare och nya krav inom premiepensionssystemet
I want an Advisense expert to contact me about:
Stärkt skydd för pensionssparare och nya krav inom premiepensionssystemet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later