De nya bolåneaktörerna – Finansinspektionen sätter konsumenten i fokus och ger nu sin syn på grundläggande krav för bolåneutmanarna

Senaste året har det presenterats flera nya affärsmodeller för att finansiera och distribuera bolån i Sverige. Finansinspektionen är i en promemoria som de publicerade igår positiva till ökad konkurrens på bolånemarknaden, men framhåller samtidigt att ökad konkurrens inte får ske på bekostnad av de stabilitets- och konsumentintressen som regelverket kring bolånemarknaden är avsett att tillvarata.

I promemorian antyder Finansinspektionen vad de kommer kräva av de nya bolåneaktörerna. FCG uppskattar att Finansinspektionen delar sin uppfattning i frågan och ser fram emot en intressant produktutveckling framöver samt hoppas på fortsatt sund kreditgivning och långsiktighet som kan bana väg för framgångsrika svenska innovationer på bolånemarknaden.

Finansinspektionen beskriver i promemorian några grundläggande förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att nya bolåneaktörer inte ska bidra till ökade risker för enskilda konsumenter eller det finansiella systemet. Dessa förutsättningar kommer nu att vara i fokus vid tillståndsprövningar och i tillsynen av bolåneaktörer.

  1. Krav på säker refinansiering – Finansinspektionen menar att en bolåneaktör måste ha en finansieringsmodell som är robust, så att låntagaren kan lita på att lånet kan finansieras under hela löptiden. Finansieringen ska spegla bolånens förväntade löptid och ta hänsyn till att löptiden kan förlängas vid en nedgång i marknaden. Finansinspektionen anser att verksamhet hos nya bolåneaktörer inte bör baseras på så långtgående löptidsomvandling att låntagare och det finansiella systemet exponeras för ökade risker till följd av affärsmodeller med påtaglig risk för utebliven refinansiering i en vikande marknad. Nya bolåneaktörer ska även tydligt beskriva hur deras refinansieringsrisker begränsas och hanteras.
  2. Omsorgsplikten måste upprätthållas under lånets löptid – Det här innebär att både den som lämnar lånet och den som tar över lånet måste ha en organisation för att tillvarata låntagarens intressen och hantera sådana frågor som kan uppstå under lånets löptid. Det kan t.ex. handla om att företaget behöver diskutera en ny amorteringsplan eller nya räntevillkor med låntagaren. Det är därför viktigt att samtliga inblandade företag har de resurser och den kunskap och erfarenhet som krävs för att tillvarata konsumentens intressen. Det ska också vara tydligt för låntagaren vem denne ska kontakta för frågor och information om sitt bolån.
  3. Fortsatt god kreditkvalitet även efter försäljning – En viktig aspekt är att upprätthålla god kreditkvalitet även om inte kreditgivaren själv bär kreditrisken genom hela lånets löptid. Detta kräver en god hantering av de intressekonflikter som kan uppstå mellan t.ex. kunden, kreditgivaren och den som sedan äger och förvaltar kreditrisken.
  4. Information till kund – För att säkerställa att nya bolåneaktörer lever upp till övriga krav i konsumentskyddsregelverket bör de även kunna förklara hur låntagare informeras om eventuella överlåtelser, på vilket sätt de avser att överlåta lånen till andra aktörer samt hur kreditärenden följs upp efter att lånen har överlåtits. Även hur omsorgsplikten värnas vid överlåtelser av lån behöver beskrivas.
  5. Försiktighet vid framtagande av villkor om räntebindningstid – Räntebindningstiden är med få undantag kortare än löptiden på lånet. Av konsumentskyddsskäl är det därför viktigt att begränsa långivarens möjlighet att ensidigt höja räntan i samband med räntejusteringar. I annat fall kan låntagaren bli pressad att lösa lånet i förtid. För att hindra alltför aggressiva ränteändringsvillkor finns redan idag reglering som aktörerna behöver tillämpa på ett förnuftigt och konsumentvänligt sätt.

FCG uppskattar att Finansinspektionen är transparent och går ut med en analys och slutsats på detta område. Det är viktigt att de nya aktörerna får tydlig vägledning om de krav som ställs så att de på förhand vet hur de ska bygga sina affärsmodeller. FCG håller med i Finansinspektionens analys i samtliga delar, framförallt i de delar som rör konsumtentskyddsfrågor relaterade till faktiska löptider och refinansieringsrisk. Det är viktigt att frågorna lyfts, diskuteras och omhändertas vid tillståndsansökningar och i tillsynen. Frågor om refinansieringsrisk är sådana som flera konsumenter, av naturliga skäl, har svårt att förstå och då är det viktigt att tillsynsmyndigheten säkerställer konsumenternas skydd. Frågorna är komplicerade och svåra att överblicka i detta marknadsläge varför Finansinspektionens ställningstagande är viktigt.

FCG välkomnar också att Finansinspektionen lyfter fram det positiva i utvecklingen och fördelarna med att försäkringsbolag och pensionsförvaltare investerar i dessa nya strukturer, t.ex. bolånefonder. Dessa aktörer söker ofta långsiktiga och hållbara investeringar och det är då positivt med alternativ till investeringar i säkerställda obligationer där man ändå kan erhålla motsvarande underliggande exponering. Ur ett samhällsperspektiv kan detta också bidra till att reducera stabilitetsriskerna och skydda låntagarna. Att kunna möjliggöra att denna produktutveckling sker på den svenska marknaden är positivt och vi ser möjligheter till bl. a. differentierade löptider som är anpassade efter kundernas olika behov. Vad som blir viktigt är dock att utvecklingen är sund och att kunden får tydlig information om löptid och risker med olika löptider. Att värna om en fortsatt god kreditkvalitet även efter att bolån sålts vidare är också en grundförutsättning för en framgångsrik och hållbar utveckling. Här skulle man t. ex. kunna utse en oberoende granskare, som granskar kvaliteten på kreditgivningen eller kreditstocken, för att säkerställa en fortsatt sund kreditgivning. Inspiration kan då hämtas från marknaden med säkerställda obligationer. Vi tror att en sådan funktion inte behöver vara reglerad utan att det finns ett mervärde i att de olika aktörerna säkerställer detta på eget initiativ.

FCG ser fram emot en fortsatt öppenhet från Finansinspektionen i frågan och en balanserad tillämpning av krav respektive möjligheter för de som vågar sig på att utmana de traditionella bankerna.

Se även Finansinspektionens tidigare uttalanden i frågan här och här

Let's connect

De nya bolåneaktörerna – Finansinspektionen sätter konsumenten i fokus och ger nu sin syn på grundläggande krav för bolåneutmanarna De nya bolåneaktörerna – Finansinspektionen sätter konsumenten i fokus och ger nu sin syn på grundläggande krav för bolåneutmanarna
I want an Advisense expert to contact me about:
De nya bolåneaktörerna – Finansinspektionen sätter konsumenten i fokus och ger nu sin syn på grundläggande krav för bolåneutmanarna

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later