Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!

Finansiella företag är skyldiga att rapportera större innehav som exempelvis dotterbolag och andra ägarintressen. Rapporteringen ska göras årligen eller i samband med ändrade ägarförhållanden. Även uppgifter om regel- och klagomålsansvariga rapporteras här. Förändringar ska rapporteras löpande. Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni.

Bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, institut för elektroniska pengar och AIF-förvaltare, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen allmän registerinformation och uppgifter om kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:14) och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.

Uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig behöver endast lämnas av juridiska personer som är skyldiga att ha sådana enligt lag, förordning eller föreskrifter.

Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen uppgifter om ägares kvalificerade innehav enligt bilagan.

Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni, samt så snart registrerade förhållande har ändrats.

Finansinspektionen beslutar om undantag från föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

De uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen, bör rapporteras via den tjänst som finns på myndighetens webbplats.

Vill du ha hjälp med att rapportera eller har frågor kring processen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Let's connect

Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen! Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!
I want an Advisense expert to contact me about:
Kom ihåg den årliga ägarrapporteringen!

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later