Pensionsbolagens hantering av överskott kan försämra solvensen

Finansinspektionen publicerade den 14 maj 2018 en analys om i vilken utsträckning överskottshantering* kan bidra till att försämra pensionsbolagens solvens i ett långvarigt lågränteläge. Se analysen här.

Nuvarande lågränteläge medför utmaningar för pensionsbolag som utlovar en garanterad avkastning. Ett välkänt problem är att nuvärdet av garanterade förmåner stiger när marknadsräntorna sjunker, vilket försämrar företagens finansiella ställning. Ett mindre känt problem är att traditionella metoder för att hantera överskott kan leda till att företagens solvens försvagas över tid under ett mer långvarigt lågränteläge. Det beror på att överskottshanteringen i ett sådant läge leder till för stora pensionsutbetalningar.

Finansinspektionens analys visar i vilken utsträckning som överskottshanteringen kan bidra till att försämra företagens solvens i ett långvarigt lågränteläge, och det framgår att företag med en hög andel fribrevslagda försäkringar eller försäkringar vars garantiräntor inte kan justeras är mest sårbara. Analysen visar även på att det finns alternativa modeller för överskottshantering som skulle minska de negativa solvenseffekterna av pensionsutbetalningar i en lågräntemiljö.

Ett exempel på en alternativ modell som redogörs för i Finansinspektionens analys är att i stället för att fördela kapitalavkastningen proportionellt mot försäkringskapitalet, är att utgå från vilken effekt som ränteförändringen får på varje enskild försäkring. Detta innebär att gå från en kollektiv till en individuell behandling av försäkringar. Modellen utgår även från en annan definition av företagets totala överskott. I stället för att enbart ta hänsyn till kapitalavkastningen, så utgår modellen från ett ekonomiskt överskott definierat som realiserad kapitalavkastning minus förändringen i nuvärdet av garanterade åtaganden.

Vad FCG kan hjälpa till med

FCG erbjuder sig att vara partner för pensionsbolagen i diskussionerna kring en alternativ modell och vad de ska tänka på.

Vi erbjuder rådgivning och stöd med att ta fram alternativ beräkningsmodell för överskottshantering inom traditionell livförsäkring, och besitter systemkompetens inom t ex MoSes och SAS.

FCG erbjuder även rådgivning och stöd att genomföra simuleringar och att analysera effekterna på försäkringsbestånd och solvens.

Vill du diskutera detta vidare eller veta mer? Kontakta oss!

Överskott uppstår när pensionsbolaget genom sin kapitalförvaltning åstadkommer en avkastning utöver den som garanteras. Överskottshantering syftar på den modell bolaget använder för att fördela överskottet på försäkringarna, t.ex.  genom en generell återbäringsränta eller en avkastningsränta.

Let's connect

Pensionsbolagens hantering av överskott kan försämra solvensen Pensionsbolagens hantering av överskott kan försämra solvensen
I want an Advisense expert to contact me about:
Pensionsbolagens hantering av överskott kan försämra solvensen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later