Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaq-koncernen

Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver Finansinspektionens beslut att ingripa mot Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Clearing AB. Ingripandena, anmärkning och sanktionsavgift om 30 respektive 25 miljoner kronor, anses inte vara proportionerliga. Bolagen ska därför inte betala några sanktionsavgifter.

Finansinspektionen granskade bolagen, som båda har tillstånd att bedriva verksamhet på värdepappersmarknaden, under perioden juni 2015 till och med december 2016. Granskningen avsåg hur bolagen hanterade cyberrisker, dvs. risker för att utsättas för cyberattacker. Enligt Finansinspektionen var bristerna sådana att de motiverade ingripanden i form av anmärkning och sanktionsavgift på sammanlagt 55 miljoner kronor för de båda bolagen.

Finansinspektionens beslut överklagades till Förvaltningsrätten som nu upphävt besluten. Förvaltningsrätten anser att det varken var lämpligt eller nödvändigt att ingripa med anmärkning och sanktionsavgift. Finansinspektionens beslut strider enligt Förvaltningsrättens beslut mot proportionalitetsprincipen.

– Det rör sig om ganska allmänt hållna föreskrifter om krav på bolagens riskhantering som är tillämpliga, säger en av domarna i målet, chefsrådmannen Mattias Almqvist. Han säger vidare att bolagen redan under ärendets handläggning vid Finansinspektionen åtgärdat eller upprättat åtgärdsplaner för det som Finansinspektionen ansett vara brister i riskhanteringen. Finansinspektionens beslut är därför inte proportionerliga.

Sista ordet är möjligen inte sagt då Finansinspektionen har möjlighet att överklaga domen till högre instans. Det är alltså värt att följa eventuell utveckling och praxis på området.

Let's connect

Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaq-koncernen Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaq-koncernen
I want an Advisense expert to contact me about:
Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaq-koncernen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later