Nya riktlinjer avseende intern styrning samt lämplighetsbedömningar

I september 2017 publicerade EBA reviderade riktlinjer för intern styrning i kreditinstitut (”GL11”) samt EBA och ESMA gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (”GL12”). Båda riktlinjerna träder i kraft den 30 juni 2018. De två nu gällande riktlinjerna från EBA inom området upphör då att gälla.

Riktlinjerna har nu publicerats på svenska och är daterade den 21 mars 2018.

Syftet med GL11 är att ytterligare harmonisera de åtgärder som ska vidtas och de processer som ska implementeras i kreditinstitutens verksamhet för att uppfylla kraven på styrning, riskhantering och kontroll. De nya riktlinjerna betonar bl.a. vikten av ledningens roll och ansvar för riskhanteringen och avsikten är också att höja regelefterlevnads- och riskhanteringsfunktionernas status. Vidare införs striktare krav på transparens och genomlysning av komplexa företagsstrukturer för att identifiera och hantera risker med sådana arrangemang. Även uppförandekraven har utvecklats bl.a. avseende riskkultur och hantering av intressekonflikter.

Syftet med GL12 är att harmonisera, utveckla och ytterligare förbättra lämplighetsbedömningarna för institut som omfattas av de krav som följer av CRD IV och MiFID II (kreditinstitut och värdepappersbolag). De nya riktlinjerna innebär att en större krets av befattningshavare ska lämplighetsbedömas samt förtydligar vilka kriterier som lämplighetsbedömningarna ska genomföras mot. Riktlinjerna fokuserar säkerskilt på att eventuella intressekonflikter, självständighet och engagemang ska beaktas vid bedömningarna.

Let's connect

Nya riktlinjer avseende intern styrning samt lämplighetsbedömningar Nya riktlinjer avseende intern styrning samt lämplighetsbedömningar
I want an Advisense expert to contact me about:
Nya riktlinjer avseende intern styrning samt lämplighetsbedömningar

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later