Nya regler för pensionsstiftelser

I mars 2018 lämnade Finansdepartementet en promemoria om nya regler för pensionsstiftelser. De nya reglerna påverkar främst lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse (den sk tryggandelagen) och baseras på det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II-direktivet; se länk här).

Förslagen gäller i huvudsak regler om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet (förmånsberättigade) samt vissa övriga frågor.

När det gäller investeringar föreslås att tillgångarna ska förvaras på ett identifierbart och åtkomligt sätt utifrån de förmånsberättigades intresse. Dessutom föreslås tillgångarna vara lämpliga med hänsyn till behovet av säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet. I första hand ska investeringarna göras i noterade tillgångar, men att det föreslås finnas möjlighet att till viss del även investera i onoterade tillgångar. De föreslagna reglerna lyfter att miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer (hållbarhetsfaktorer) bör beakta vid investeringsbeslut.

När det gäller företagsstyrning föreslås att insikter och erfarenhet ska bedömas för styrelsen gemensamt istället för individuellt per styrelseledamot. Det föreslås att krav på företagsstyrningssystem som består av ett riskhanteringssystem och et internkontrollsystem samt krav på funktioner för riskhantering och internrevision. Det föreslås även att det ska genomföras en egen riskbedömning åtminstone var tredje år. Därtill föreslås krav på investeringsriktlinjer, ersättningspolicy och beredskapsplan.

När det gäller information föreslås att en pensionsstiftelse ska tillhandahålla senaste årsredovisning och investeringsriktlinjer till de förmånsberättigade som begär det. Vidare föreslås krav på information till de förmånsberättigade om villkoren för pensionerna och deras värdeutveckling, utbetalningsalternativ inför pensioneringen samt ett årligt individuellt pensionsbesked.

Promemorian finns att del av här . De nya reglerna föreslås träda i kraft den 13 januari 2019.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Let's connect

Nya regler för pensionsstiftelser Nya regler för pensionsstiftelser
I want an Advisense expert to contact me about:
Nya regler för pensionsstiftelser

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later