Finansinspektionens rapport om försäkringsföretagens rapportering

Finansinspektionen publicerade sin rapport Försäkringsföretagens rapportering den 6 november 2017. Finansinspektionen har uppmärksammat stora kvalitetsbrister i försäkringsföretagens rapportering, och därmed även i den interna styrning och kontrollen av rapporteringen.

I rapporten ger Finansinspektionen vägledning för hur försäkringsföretagens rapporteringsprocesser kan stärkas.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för rapportering och rapporteringsprocesser. Det är av vikt att styrelsen betonar för organisationen att rapporteringen ska vara korrekt samt att styrdokument och rapporteringsprocesser efterlevs. Styrelsen ska även säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas för utförande av rapportering.

Det ska finnas styrdokument som beskriver ansvar och processer för rapportering, och detta ska även tillämpas i praktiken. För att undvika att rapporteringen innehåller väsentliga fel och för att försäkringsföretagen ska kunna utforma effektiva rapporteringsprocesser ska företagen definiera vad som är väsentligt för olika rapporter och uppgifter.

Som en del av god branschpraxis bör dualitet finnas, där olika personer upprättar respektive kontroller innehåll och uppgifter i rapporteringen. Finansinspektionen framhåller även vikten av att det finns en spårbarhet till den data som rapporteringen baseras på.

Det är även viktigt att solvens- och verksamhetsrapporter är korrekta och inte innehåller några väsentliga fel. Dessutom ska solvensrelaterade nyckeltal i denna rapport och i årsredovisningen överensstämma, varför just dessa uppgifter omfattas av den externa revisorns granskning. I övrigt finns i Sverige inget krav på att en extern part ska granska solvens- och verksamhetsrapporten.

Vill du läsa hela rapporten? Se här

Let's connect

Finansinspektionens rapport om försäkringsföretagens rapportering Finansinspektionens rapport om försäkringsföretagens rapportering
I want an Advisense expert to contact me about:
Finansinspektionens rapport om försäkringsföretagens rapportering

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later