Förslag till nya regler om kreditriskhantering

Den 17 oktober 2017 presenterade Finansinspektionen ett förslag till nya regler för hantering av kreditrisk i kreditinstitut och värdepappersbolag. De nya reglerna föreslås ersätta Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Bakgrunden till förslaget är tidigare internationella rekommendationer om att Sverige bör vidareutveckla regleringen av kreditriskhanteringen samt Finansinspektionens iakttagelser vid tillsyn.

En av de betydande nyheterna i förslaget är att reglerna till stora delar kommer att utformas som föreskrifter till skillnad från idag då det är allmänna råd som tillämpas. Detta är avgörande då allmänna råd är s.k. ”bör krav” medan föreskrifter är bindande krav.  Det får till effekt att företag som omfattas av de nya reglerna kommer ha mindre utrymme för egna tolkningar samt tillämpning av proportionalitetsprincipen.

De nya reglerna bygger i stora drag på gällande allmänna råd, från 2004, men går i flera avseende längre vad gäller detaljgrad och omfattning. Exempel på ökad detaljgrad är bestämmelserna om hur företagen ska arbeta med sin riskaptit för kreditrisk samt vilken analys som krävs för att ta fram eller ändra densamma. Även när det gäller interna regler för kreditriskhantering anges i detalj hur dessa ska utformas. De nya reglerna ställer dessutom omfattande krav på att företagen bl.a. ska kunna både mäta och analysera kreditrisken per kredit, kredittagare och kundgrupp samt att företagen ska ha interna metoder för risklassificering. Den största skillnaden mellan de föreslagna föreskrifterna och de nuvarande allmänna råden om kreditriskhantering är att förslaget innebär en tydligare reglering avseende områdena:

  • kreditprövning
  • krediter till en jävskrets
  • krediter med landrisk, och
  • krediter i utländsk valuta.

FCG:s bedömning är att det nya förslaget, om det antas, kommer att få stor påverkan på verksamheten hos de företag som omfattas av de nya reglerna. Detta gäller särskilt de företag som i dagsläget inte bedriver sin verksamhet i enlighet med FFFS 2004:6 eller Finansinspektionens tillsynspraxis. De nya reglerna kommer att kräva omfattande arbete med interna riskmodeller, analys av kreditrisk samt IT-stöd.

Let's connect

Förslag till nya regler om kreditriskhantering Förslag till nya regler om kreditriskhantering
I want an Advisense expert to contact me about:
Förslag till nya regler om kreditriskhantering

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later