Nye krav til myndighetsrapportering

Fra og med 4. kvartal 2017 blir det obligatorisk for foretak underlagt CRD IV å levere samtlige rapporter i XBRL format. For mange vil dette innebære økte IT-kostnader og utfordringer ved å kvalitetssikre innholdet i henhold til de nye kravene, da ansvaret for å levere i XBRL format hviler på foretakene selv. Det vil ikke lenger være mulig å levere i Excel-malene til Finanstilsynet etter 4. kvartal ettersom rapportering i dette formatet vil bli fullstendig avviklet til fordel for XBRL.

Hva er XBRL?

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) er en global standard som bygger på XML-syntaksen (og relaterte teknologier) for dokumentering, rapportering og lagring av finansiell data. Formatet blir brukt av både tilsynsorganer og bedrifter for å utveksle finansiell informasjon. Formålet med implementeringen vil være å sikre en standardisert rapportering tilpasset nye økte tilsynskrav, samt å bedre valideringen og kvaliteten på innrapportert data. Ved innlevering av rapportene vil Finanstilsynet gi automatiserte tilbakemeldinger ved eventuelle feil. Endringer i XBRL-taksonomien og valideringsregler blir relativt ofte oppdatert av EBA. Det kan derfor være utfordrende å vedlikeholde spesialistkompetanse på området.

Veien fremover

Skiftet til XBRL burde ses som en del av det større bildet hvor kravene og kompleksiteten til myndighetsrapporterting er forventet å øke. Tilrettelegging av IT-systemer, rapporteringsprosesser og informasjonsinnhenting kan sørge for kostnadseffektive løsninger som er rustet for utviklingen. FCG tilbyr analyse, veiledning og leverer en helhetlig løsning for utkontraktert myndighetsrapportering der vi utfører:

  • Mapping av regelverk
  • Tilpasning av nye tekniske standarder
  • Utforming og utfylling av rapporter
  • Generering av filer, validering og kvalitetssikring
  • Kvartalsvis offentliggjøring av kapitaldekning

Kunden velger selv i hvor stor grad de ønsker å være involvert i rapporteringen for å sikre at det opprettholdes kompetanse in-house. For mer informasjon om myndighetsrapportering, meld deg på vårt frokostseminar den 5. juli 2017 her.

Let's connect

Nye krav til myndighetsrapportering Nye krav til myndighetsrapportering
I want an Advisense expert to contact me about:
Nye krav til myndighetsrapportering

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later