FI backar om trafikljusmodellen

I oktober 2016 remitterade Finansinspektionen ett förslag till ny utformning av trafikljusmodellen särskilt anpassad för tjänstepensionsföretag. Sedan årsskiftet rapporteras trafikljusmodellen endast av företag som tillämpar äldre solvensreglering för sin tjänstepensionsverksamhet, vilken inte ger en rättvisande bild av de risker som existerar i deras verksamhet.

Efter att Finansinspektionen har tagit del av remissvaren har de bestämt sig för att gå vidare med förslaget till ny utformning av modellen. De ändringar som istället kommer att göras i trafikljusmodellen är att rensa modellen från delar relaterade till skadeförsäkring som inte är relevanta för tjänstepensionsföretag. Därtill kommer Finansinspektionen att begära in kompletterande uppgifter om de risker i företagens verksamhet som behövs för att uppfylla tillsynsbehovet.

Den samlade bedömningen av de remissvar som inkommit är att de berörda företagen uppfattar modellen som ett kapitalkrav. Testrapporteringen påvisade ett väsentlig ökat kapitalbehov som skulle leda till betydande omallokeringar i tillgångsportföljerna, vilket skulle kunna påverka kapitalmarknaderna och den finansiella stabiliteten på kort sikt och nivån på framtida pensionsersättningar på lång sikt.

Det som kommer gälla framöver är att nuvarande modell för trafikljus, med mindre justeringar, fortsatt kommer att gälla och fungera som tillsynsverktyg. Utöver det kommer Finansinspektionen begära att berörda företag lämnar in kompletterande uppgifter eftersom de har identifierat brister i modellen som i och med beslutet inte åtgärdas. Inlämnandet av kompletterande uppgifter kommer att påbörjas redan första kvartalet 2017 och ske i samband med ordinarie trafikljusrapportering. Rapportering under första kvartalet kommer att omfatta uppgifter om ränterisker. Vid senare rapporteringstillfällen Finansinspektionen att begära in uppgifter om såväl andra finansiella risker som vissa försäkringsrisker.

Ytterligare en anledning till att Finansinspektionen önskar få kompletterande uppgifter är att de hoppas på att få i uppdrag att utforma ett kapitalkrav i samband med införandet av en ny tjänstepensionsreglering. Regeringen har aviserat att ett remissförslag på en ny tjänstepensionsreglering ska utkomma under hösten 2017, och tidigare i december 2016 antogs IORP II-direktivet av ministerrådet för arbetsmarknad, social, hälso- och konsumentfrågor.

Let's connect

FI backar om trafikljusmodellen FI backar om trafikljusmodellen
I want an Advisense expert to contact me about:
FI backar om trafikljusmodellen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later