Fullsatt frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen!

Torsdagen den 13 oktober anordnade FCG ett frukostseminarium om vad den nya dataskyddsförordningen innebär och hur regleringen kommer att påverka de företag som behandlar personuppgifter. Jeanette Lundius och Thomas Nilsson, FCG:s specialister inom området, lyfte de viktigaste förändringarna i förordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. De diskuterade och kopplade dessa mot det förändringsarbetet som företagen står inför.

Inledningsvis beskrev de syftet och de bakomliggande drivarna till regleringen, vad som händer fram tills ikraftträdandet och den övergripande tidsplanen för implementeringen av regelverket. Därefter följde en genomgång av konsekvenserna av regleringen som bröts ned i 9 huvudpunkter. Dessa kopplades löpande ihop med det implementerings- och förändringsarbete som företagen har framför sig.

Avslutningsvis beskrev de Dataskyddsramverket som bör införas, detta i syfte att skapa en effektiv implementering och förutsättningarna för en god löpande förvaltning av dataskydd och personuppgiftshantering. Punkter såsom vad som behövs för att upprätthålla efterlevnad av förordningens krav och vad företagen behöver göra för att undvika sanktioner beskrevs. Det förklarades vidare hur Dataskyddsramverket på ett övergripande sätt kan användas intern och gentemot tillsynsmyndigheten. De gick även igenom hur ramverket detaljerat kan brytas ned i de viktiga delmoment och processer, såsom konsekvensbedömnings och incidentrapportering, som behöver etableras för att möta förordningens krav.

Slutligen beskrevs delar av den inledande analys-fasen som bör genomföras i en nära framtid i syfte att säkra en effektiv hantering av den nya dataskyddsförordningen.

Vill du ta del av presentationen? Du beställer den via formuläret till höger

Let's connect

Fullsatt frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen! Fullsatt frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen!
I want an Advisense expert to contact me about:
Fullsatt frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen!

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later