FCG höll seminarium om styrelsens ansvar i bank- och värdepappersbolag

I maj 2015 infördes nya regler om ansvar för styrelse och VD i banker och värdepappersbolag. De nya reglerna ställer stora krav och innebär en ökad god intern styrning och kontroll med ett aktivt ansvarstagande hos ledningen. Medvetenhet om vilka åtgärder styrelsen och VD ska vidta gör att bolaget kan känna trygghet i att verksamheten bedrivs enligt de krav som Finansinspektionen ställer. Regleringar liknande denna kommer troligtvis också införas för fondbolag under hösten 2016 och inom några år för försäkringsbolag.

Den 18 februari höll FCG ett välbesökt seminarium för att praktiskt beskriva vad som gäller när det kommer till styrelsens och VDs ansvar, där våra experter Carina Heinlo och Therése Marcks von Würtemberg visade på hur just medvetenhet kring dessa frågor – som när de hanteras på rätt sätt – många gånger leder till ökad lönsamhet och nöjdare kunder.

Carina presenterade inledningsvis bakgrunden till införandet av de nya reglerna och hon gick igenom vad en sanktion kan innebära och de särskilda så kallade överträdelsekatalogerna i bank- och finansieringsrörelselagen och lag om värdepappersmarknaden. Carina visade också exempel på vad som utgör en överträdelse och betonade vikten av styrelsens och VD:s ansvar i att säkerställa att rätt kompetens och erfarenhet finns i verksamheten.

Avslutningsvis gick Therese igenom vad styrelse och VD behöver göra för att identifiera brister i verksamheten. Therese betonade vikten av ett riskbaserat arbetssätt och god intern styrning och kontroll. Ett konkret råd som gavs var att löpande kontrollera verksamheten i förhållande till överträdelsekatalogen och att se till att få kontinuerlig återkoppling från kontrollfunktionerna; compliance och risk

Vill du veta mer eller ta del av presentationen? Kontakta Therése (therese.marcks@fcg.se)

Let's connect

FCG höll seminarium om styrelsens ansvar i bank- och värdepappersbolag FCG höll seminarium om styrelsens ansvar i bank- och värdepappersbolag
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG höll seminarium om styrelsens ansvar i bank- och värdepappersbolag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later