Seminarium om intressekonflikter

Torsdagen den 10 december bjöd FCG in till ett frukostseminarium om intressekonflikter. Syftet var att belysa problematiken kring intressekonflikter i verksamheten och hur dessa bäst identifieras och hanteras.

FCG:s Nicole Norrestad gick inledningsvis igenom vad en intressekonflikt är och hur intressekonflikter regleras i lag och föreskrift. Det framhölls att intressekonflikter handlar väldigt mycket om god intern styrning och kontroll, varav kundskydd är en viktig del. Vidare redogjorde Nicole för relevant och aktuell praxis på området och hur Finansinspektionen resonerat i olika fall.

Nicole beskrev sedan de grundläggande kraven, dvs. att företaget ska identifiera, hantera, (om möjligt) undvika samt dokumentera intressekonflikterna i verksamheten. Vidare diskuterades mer djupgående vilka intressenter och intressen som kan identifieras i en verksamhet samt att denna identifiering ska ske utifrån bolagets verksamhet och förutsättningar. På samma tema talade Nicole om vikten av att det finns interna regler för intressekonflikter som anger en tydlig ansvarsfördelning avseende identifiering, hantering och dokumentation.

Nicole lyfte även vikten av att intressekonflikter kartläggs och att kartläggningen inte bara ska inkludera faktiska utan även potentiella intressekonflikter. Vidare redogjordes för hur intressekonflikter kan hanteras praktiskt och Nicole visade ett antal verktyg som kan användas i olika typsituationer.

Avslutningsvis gavs exempel på situationer/processer som kan innebära en intressekonflikt och skillnaden mellan en direkt och en indirekt intressekonflikt tydliggjordes.

Let's connect

Seminarium om intressekonflikter Seminarium om intressekonflikter
I want an Advisense expert to contact me about:
Seminarium om intressekonflikter

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later