FCG höll seminarium om lämplighetsbedömningsprocessen enligt Solvens 2

Torsdagen den 5 november bjöd FCG in till ett frukostseminarium om lämplighetsbedömningsprocessen enligt Solvens 2. Syftet med seminariet var att belysa de krav som Solvens 2 uppställer, samt hur verksamheten kan implementera de kommande förändringarna.

FCG:s Louise Hedqvist gick inledningsvis igenom hur man i verksamheten kan arbeta i hela processen avseende lämplighetsbedömning; från rekryteringsskedet och första interna bedömningen, till arkivering av bedömning av hela styrelsens kompetens samt löpande bedömning.

Louise beskrev vidare de kunskaps- och erfarenhetskrav som ställs på styrelsen som kollektiv och på de individuella ledamöterna, samt vilka andra funktioner inom verksamheten som måste uppfylla vissa krav.  Vidare diskuterades vilken nivå verksamheten behöver lägga sig på avseende kraven och hur en verksamhet, genom arbete med bl.a. löpande självutvärderingar, kan få fram en total bedömning över styrelsens kunskapsnivå. Louise lyfte vikten av att ha en gruppbedömning på plats redan nu, trots att det inte ännu är bestämt när en sådan ska skickas in till Finansinspektionen.

FCG:s Carina Knöös fortsatte seminariet med att förklara innebörden av kravet på gott anseende och gav exempel från Finansinspektionens förslag avseende vad som omfattas av bedömningen av gott anseende.

Carina belyste vidare hur rutinerna för lämplighetsbedömningen skiljer sig åt vid outsourcing av centrala funktioner och att det krävs rutiner för processen även i dessa fall.

Avslutningsvis behandlades ändringarna genom Solvens 2 i verksamhetens relation till Finansinspektionen. Det belystes hur och när anmälan till Finansinspektionen bör ske samt Finansinspektionens möjligheter till ingripande.

Let's connect

FCG höll seminarium om lämplighetsbedömningsprocessen enligt Solvens 2 FCG höll seminarium om lämplighetsbedömningsprocessen enligt Solvens 2
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG höll seminarium om lämplighetsbedömningsprocessen enligt Solvens 2

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later