FCG Co-Sourcing 2019

Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?

Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och resurser samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret, vilket vi tror ökar effektiviteten och kvalitén.

Under FCG:s elva år har vi upplevt en omvälvande utveckling i hur professionerna inom legal och compliance ska kunna bemästra vitt skilda sakområden en allt mer komplex praxis. Detta är drivet av flera olika företeelser, så som en mer komplex och bredare reglering, bolagens ambition och behov i sin tillståndsflora, kundbeteenden och en digital transformering. Vi har samtidigt en stor respekt inför bolagens begränsade ekonomiska möjligheter att ständigt utöka denna typ av resurser när kraven ökar. Den återkommande frågan är därmed hur bolagen ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft samtidigt som man lever upp till sina skyldigheter och Finansinspektionens förväntningar?

Vi tror att många bolag på ett kostnadseffektivt sätt skulle kunna dra nytta av att komplettera med FCG:s 1xx experter, där FCG utgör en trygg extern partner som skapar en hävstång och dualitet till den befintliga organisationens kapacitet. Vi tror att det bör vara tydligt definierade arbetsmoment som exempelvis ska ingå i en årlig process, årsplan eller andra återkommande ansvarsområden. Behoven är självklart unika för respektive bolag och FCG tar gärna en diskussion om hur vi skulle kunna addera kapacitet till just er organisation. Nedan lyfter vi några områden som vi ser är återkommande utmaningar hos våra kunder.

Styrelsesekreterare

FCG:s erfarenhet är att styrelsens arbete kan underlättas och effektiviseras med hjälp av en erfaren styrelsesekreterare. I erbjudandet ingår stöd med årsplan, styrelsens arbetsordning, kvalitetssäkring och distribution av styrelsematerial, framtagande av protokoll och löpande råd och stöd till styrelsens ordförande och VD i styrningsfrågor.

Bolags- och bankjurist

FCG erbjuder hjälp till juristavdelningar i finansiella bolag inom avgränsade områden där FCG kan ta ett helhetsansvar eller ansvar för vissa delar. Det kan t.ex. röra sig om rättsområden som bolaget själv inte har egen kompetens inom eller punktvisa insatser för avgränsade frågor eller projekt.

Regulatory Watch

FCG erbjuder en ”regulatory watch” som underlättar för bolag att hålla sig uppdaterade med nya regelverk inom för bolaget aktuella rättsområden.

Let's connect

FCG Co-Sourcing 2019 FCG Co-Sourcing 2019
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG Co-Sourcing 2019

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later